KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Özgür Ticaret / Yusuf Kırmızıkaya  olarak, gerek alışveriş sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

 

6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ve ikincil düzenlemeleri çerçevesinde, bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz, alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel verileri işlemesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu metin ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 

 

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.:

 

.

Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Şirketimiz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul”) tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda Müşterilerin kişisel verilerini yurtiçinde 3. Kişilere veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 

 

Yukarıda açıklanan şartlar dahilinde; şirketimizin edindiği kişisel veriler; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ve iştirakimize; iş ilişkilerimiz, hizmet ilişkilerimiz ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak paylaşılabilmektedir.

 

Yine kişisel veriler; kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlarla bilgi talep etme yetki ve amaçlarıyla sınırlı olarak paylaşılabilmektedir.

 

Müşterinin Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Alışveriş sitemiz tarafından toplanan kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda amaçlarla toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden aşağıda sayılanlar uyarınca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 

·İlgili kişinin açık rızasının varlığı

·Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

·Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerime zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Alışveriş sitemiz dışında da Şirketimiz, kişisel verileri Şirket merkezimiz, mağazalarımız, teknik servis noktalarımız, web sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda yukarıda açıkladığımız hukuki sebepler ve veri işleme amaçlarımız doğrultusunda toplayabilir.

 

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

 

Müşteriler, diledikleri zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinin;

  1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
  3. Bilgilerinin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsa düzeltilmesini isteyebilir,
  4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  5. Bilgilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  6. Bilgilerinin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsa ve bu sebeple zarara uğramışsa zararın giderilmesini isteyebilirler.

 

Müşterilerin başvurularında yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödenmesi Müşteriden talep edilebilir.

 

Değerli Müşterilerimiz,

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı aşağıdaki adreslere iletebilirsiniz;

 

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz

  ÖZGÜR TİCARET / YUSUF KIRMZIKAYA

TURGUT REİS MAH CENGİZ TOPEL CAD NO: 48/B ESENLER İSTANBUL

02124319980 - 02126286000

info@tekrargel.com -erdalius2006@gmail.com

 

 

İşbu aydınlatma metni üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.